QuitCare | Stoppen met roken capsules |

Algemene voorwaarden

Kernfit B.V.
Algemene Voorwaarden

§ 1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en
leveringen van Kernfit BV (“Verkoper”) en vormen een integraal onderdeel van de
verkoopovereenkomst tussen Verkoper en Koper. Geen andere algemene voorwaarden, met name
die van de Koper, zullen van toepassing zijn. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde
kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk door
Verkoper is bevestigd.

§ 2. Totstandkoming verkoopovereenkomst
Al ons aanbod is zonder enige verplichting tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk door Verkoper
bevestigd. De overeenkomst tussen Verkoper en Koper (“Verkoopovereenkomst”) komt tot stand op
het moment van de orderbevestiging van Verkoper.

§ 3. Levering
3.1 Leveringsvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de laatste versie van de
INCOTERMS 2000, zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel, geldig op het
tijdstip van het tot stand komen van de Verkoopovereenkomst. Eigendomsoverdracht van de
geleverde goederen zal plaatsvinden overeenkomstig Artikel 4 hieronder. 3.2 De hoeveelheden, zoals
vermeld in verschepingsdocumenten, zullen aangenomen worden juist te zijn, tenzij bewezen onjuist
te zijn.

§ 4. Eigendomsoverdracht
4.1 De door Verkoper geleverde goederen zullen eigendom blijven van Verkoper totdat de
verkoopprijs volledig door Koper is betaald. Indien Koper nalaat de verkoopprijs van de geleverde
goederen te betalen volgens de betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de factuur, heeft Verkoper
het recht beslag te laten leggen op de geleverde goederen, zonder verdere ingebrekestelling.
4.2 Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde goederen zal overgaan van Verkoper op
Koper overeenkomstig het bepaalde in Artikel 3.1.

§ 5. Prijzen
5.1 Onze prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5.2 Onze prijzen zijn gebaseerd op vrachttarieven, kosten van grondstoffen, -verpakkingsmaterialen,
-opslag en –verzekering, valutakoersen, invoerheffingen en belastingen ten tijde van het tot stand
komen van de Verkoopovereenkomst. In het geval een of meerdere van deze factoren wijzigen na de
datum van het tot stand komen van de Verkoopovereenkomst maar voor de datum van levering,
behoudt Verkoper zicht het recht voor om verkoopprijzen overeenkomstig aan te passen. Koper
heeft in dat geval het recht de Verkoopovereenkomst te annuleren.

§ 6. Verantwoordelijkheden & Bevoegdheden
6.1 De (SMS) coach is een ondersteunende service en betreft geen resultaatverplichting.
6.2 De cliënt/ deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van adviezen en voor
zijn/ haar eigen proces en dus voor eigen resultaat.
6.3 Verkoper biedt uitsluitend producten en SMS coaching aan en heeft geen medische bevoegdheid.
De cliënt/ deelnemer zal zich voor medische adviezen en of behandeling tot de eigen (huis)arts
dienen te wenden. Verkoper raadt de cliënt nooit af zich onder medische behandeling te stellen.

§ 7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Door Verkoper geleverde goederen worden aan Koper gefactureerd per levering, met
factuurdatum gelijk aan de leverdatum.
7.2 Betaling door Koper dient door ons volledig en zonder inhouding te zijn ontvangen in Euro’s
binnen 14 dagen na factuurdatum, op het bankrekening nummer zoals vermeld op de factuur. Hierbij
geldt de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.
7.3 Betalingen verricht door Koper zullen worden gecrediteerd tegen uitstaande vorderingen, in de
chronologische volgorde van de vervaldata van die vorderingen.
7.4 Bij niet tijdige betaling is Verkoper in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling
is vereist, en kan door ons de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Deze rentekosten
en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met incasso van door ons
gefactureerde bedragen, komen ten laste van Koper.
7.5 Indien betaling achterwege blijft, kan Verkoper, met een beroep op de onzekerheidsexceptie, de
uitvoering van verdere leveringen opschorten of zelfs annuleren.

§ 8. Aansprakelijkheid
8.1 Verkoper geeft geen enkele garantie, hetzij direct of indirect, voor de bruikbaarheid,
verhandelbaarheid of geschiktheid voor welk doel dan ook, van de geleverde goederen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper bevestigd. De juistheid van door Verkoper verstrekte
informatie met betrekking tot de kwaliteit, samenstelling of mogelijke applicaties van de goederen is
alleen gegarandeerd indien zulke garantie expliciet door Verkoper schriftelijk is verstrekt in de
Verkoopovereenkomst.
8.2 De aansprakelijkheid van Verkoper is in elk geval beperkt tot de waarde van de geleverde
goederen. In geen geval zal Verkoper aansprakelijk zijn voor indirecte- of vervolgschade.
8.3 Eventuele aanspraken van Koper in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na levering van
de goederen bij Verkoper te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Koper zijn rechten heeft
verwerkt.

§ 9. Inspectie en reclamaties
9.1 Bij ontvangst zal Koper de geleverde goederen inspecteren en beoordelen op hoeveelheid en
kwaliteit, met behulp van analyse methoden of anderszins, met een zorgvuldigheid die gebruikelijk is
in onderhavige omstandigheden.
9.2 Eventuele reclamaties met betrekking tot hoeveelheid of kwaliteit van geleverde goederen,
zullen door Koper binnen acht dagen na ontvangst, schriftelijk worden ingediend bij Verkoper.
Geleverde goederen zullen niet worden geretourneerd aan Verkoper tenzij Verkoper hiermee vooraf
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan.

§ 10. Force majeure en overmacht
10.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien
aard is dat naleving van de Verkoopovereenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden
gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan vertragingen in de aanvoer van grondstoffen en
verpakkingsmaterialen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in ons
bedrijf, en andere omstandigheden zoals beschreven in artikel 79 van de “United Nations Convention
on the International Sale of Goods”.
10.2 Indien wij door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen,
zijn wij gerechtigd de Verkoopovereenkomst, of het nog niet uitgevoerde gedeelte, als ontbonden te
beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze.
10.3 In geval van overmacht kan Koper ons niet op schadevergoeding aanspreken.

§ 11. Toepasselijk recht en geschillen
Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke
mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats
van Verkoper.

§ 12. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal blijven eigendom van de auteurs. Het is
deelnemers en opdrachtgevers niet toegestaan dit materiaal, al dan niet in gewijzigde vorm, te
verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen in enigerlei vorm of
enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën of enige andere wijze zonder
voorafgaande toestemming van Kernfit B.V.. Bij overtreding van deze verplichting wordt een boete
van € 500,- per overtreding opgelegd. Deze boete is direct opeisbaar.